Selskapsrett

Selskapsrettslig forståelse er en av grunnsteinene for forretningsjuridisk bistand. Selskapsretten gir utgangspunktene for hvordan eierskap og formuesforhold kan organiseres og forvaltes.

Advokatfirmaet er løpende involvert i transaksjoner, fusjoner, oppkjøp, generasjonsskifte, omdanning og restrukturering av selskap og konserner. Foruten å gi løpende bistand til en rekke aksjeselskaper og ansvarlige selskaper, bistår vi andelslag, stiftelser, samvirkelag, organisasjoner og foreninger. Vi har lang erfaring med å bistå eiere/aksjonærer med å ivareta deres eierinteresser i selskaper.

Advokatfirmaet har verdifull kompetanse knyttet til spørsmål om styre- og ledelsesansvar, og vi bistår en rekke selskaper og privatpersoner i slike spørsmål.

Vi gir råd og veiledning til klienter i alt fra spørsmål knyttet til regelverket for de forskjellige selskapsformer og egenkapitalinstrumenter til fortolkningsspørsmål og nye problemstillinger som oppstår i forbindelse med innføring av ny lovgivning.
Vår bistand omfatter både aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap så vel som foreninger og stiftelser.

Vi bistår blant annet ved følgende spørsmål og problemstillinger:

 • Valg av selskapsform.
 • Stiftelse og oppløsning av selskap.
 • Omdanning av selskap fra en selskapsform til en annen.
 • Kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utbetaling av overkursfond, utdeling av utbytte og konsernbidrag.
 • Fusjoner og fisjoner, samt kjøp og salg av selskaper/virksomhet.
 • Kompetansefordeling mellom ulike selskapsorganer og problemstillinger knyttet til dette.
 • Styrets, daglig leders og revisors ansvar og plikter.
 • Interne omorganiseringer.
 • Kjøp av egne aksjer.
 • Nye finansielle instrumenter.
 • Rettsstilling mellom aksjonærene innbyrdes og aksjonærene samt selskapet.
 • Aksjonæravtaler.
 • Generasjonsskifte.
 • Granskning av selskaper.
 • Prosessoppdrag i forbindelse med selskapsrettslige spørsmål