Immatrielle rettigheter

Immaterielle rettigheter, eller verdier, slik som patenter, varemerke, design, opphavsrett og domenenavn har blitt stadig viktigere for bedrifter og virksomheter. For noen utgjør dette den vesentlige verdien av virksomheten. For andre en mindre verdi, men like fullt en verdi som må ivaretas. En bedrift eller virksomhet bør således identifisere, katalogisere og utarbeide retningslinjer for hvordan de immaterielle verdiene skal håndheves og sikres. Bedriftens eller virksomhetens konkurransekraft, verdifastsettelse og utviklingsmuligheter vil for en stor del avhenge av en forsvarlig håndtering og sikring av slike verdier.

Vi kan bistå med å sikre Deres immaterielle verdier, utarbeide rutiner for forvaltning av slike verdier, enten dette er egenskapte eller ervervede rettigheter, og håndheve virksomhetens interesser mot brudd på Deres immaterielle rettigheter. Erfaringsmessig er det særlig i forbindelse med restruktureringer og virksomhetsovertakelser, ansettelser og nedbemanning at rettighetsspørsmål dukker opp. I denne forbindelse vil vi kunne være en viktig samarbeidspartner.