Serviceerklæring og avtalevilkår

1. GENERELT OM UTFØRELSEN AV OPPDRAGET.

Alle oppdrag vi påtar oss vil bli utført i henhold til de krav som gjelder for advokater og rettshjelpsvirksomhet. Bestemmelser om dette finnes blant annet i domstolsloven kap. 11, tvistemålsloven kap. 4 og advokatforskriften.

2. SKRIFTLIG OPPDRAGSBEKREFTELSE.

Klienten får en skriftlig oppdragsbekreftelse som angir rammene for oppdraget og som innholder opplysninger om avregning av bistand, framdriftsplan og varighet.

3. RETTIGHETER.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er våre ytelser utelukkende beregnet på klienten som mottaker. Utsagn, vurderinger, konklusjoner eller annet innhold kan ikke for noen del påberopes av andre enn klienten, verken overfor oss eller noen andre.

Uten at det på forhånd er klarert med oss, må ikke:

 • dokumenter (uansett medium) benyttes i annen sammenheng enn det som er forutsatt;
 • utkast benyttes som grunnlag for endelige avgjørelser eller handlinger (unnlatelser); og/eller
 • endringer, tilføyelser eller annen redigering gjøres i dokumenter (uansett medium) fra oss.

Vi beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til materiale som overleveres klienten, uansett innhold og medium. Klienten kan ikke videreformidle dette til andre i annet omfang enn det som fremgår av eller klart forutsettes i engasjementsbrevet med vedlegg.

Ideer, konsepter, modeller, informasjon, know how og lignende som fremkommer eller er utviklet i tilknytning til oppdraget er vår eiendom. Vi kan fritt bruke og videreutvikle dette i vårt øvrige arbeid.

Sakspapirer klienten ikke har anmodet om å få returnert, vil bli lagret hos oss i 10 år etter sluttfaktura og deretter makulert.

4. SAKENS OPPLYSNING. KLIENTSAMARBEID.

For å utføre vårt arbeid effektivt er vi avhengig av at klienten:

 • gir klart uttrykk for hvilke mål de ønsker oppfylt og i hvilken rekkefølge eventuelle motstridende kriterier skal oppfylles;
 • gir riktig og komplett informasjon der vårt arbeid er avhengig av opplysninger og materiale fra klienten eller personer/selskaper som opptrer på vegne av klienten med mindre klienten tar uttrykkelig forbehold om det motsatte;
 • gir oss hurtig tilbakemelding;
 • innestår for at klienten har rett til å gi oss de opplysninger og det materiale klienten overlater til oss og at vi har anledning til å benytte dette i oppdraget (herunder opplysninger omfattet av lov om personopplysninger av 14.04.2000 nr. 31); og
 • meddeler oss uten ugrunnet opphold hvis klienten blir klar over forhold som medfører eller vil kunne medføre interessekonflikt eller problemer i forhold til vår uavhengighet.

5. TAUSHETSPLIKT OG DISKRESJONSPLIKT. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.

Alle opplysninger knyttet til klienter behandles fortrolig. Også selve klientforholdet behandles fortrolig. Med mindre klientforholdet allerede er kjent, vil vi verken bekrefte eller avkrefte et klientforhold.

Opplysninger knyttet til privatpersoner behandles i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Etter personopplysningsloven § 19 gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Behandlingsansvarlig er Advokatfirmaet Krabberød v/advokat  Øystein E. Krabberod, Postboks 482, 4664 Kristiansand.
 • Formålet med behandlingen av personopplysningene er å skaffe oss informasjon som gjør oss i stand til å vareta klientenes interesser. Etter lov om tiltak mot hvitvasking er vi i visse tilfeller pålagt å registrere visse minimumsopplysninger for å fastslå klientens identitet, blant annet navn, personnummer og fast adresse. Fødsels- og personnummer innhentes også for å vareta klientenes interesse i ulike sammenhenger, f eks ved søknad om fri rettshjelp eller andre forsikringsordninger eller ved henvendelser til likningskontor, trygdekontor eller andre offentlige myndigheter på Deres vegne.
 • Opplysningene vil ikke uten samtykke bli utlevert til andre enn den aktuelle klient.
 • Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger.
 • Klienter har rett til innsyn i vårt informasjonssystem. Innsynet omfatter hvilke opplysninger som lagres om vedkommende og hvilke sikkerhetstiltak som gjelder ved behandlingen av dem, så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.
 • Vi vil på eget tiltak eller på begjæring rette personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle.

6. HVEM SOM BESTEMMER. ADVOKATENS INTEGRITET.

Vi vil så langt det er mulig etterkomme klientenes ønske med hensyn til framgangsmåten i en sak. Dersom klienten ikke vil følge våre råd, eller ber oss om å følge en fremgangsmåte vi ikke er enige i, forbeholder vi oss imidlertid retten til å frasi oss oppdraget.

7. HENVENDELSER TIL OG FRA MOTPART.

Alle henvendelser i saken skal gå gjennom oss. En klient skal ikke selv ta kontakt med motparten, dennes advokat eller andre involverte hvis det ikke er avklart på forhånd. Dersom klienten mottar henvendelser fra motparten/motpartens advokat, skal han be om at henvendelsen rettes til oss. Dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå misforståelser eller motstridende utsagn, og for at vi skal være fullt orientert til enhver tid.

8. SALÆR.

Salæret fastsettes i henhold til Den Norske Advokatforenings salærveiledning.

I utgangspunktet beregnes salæret med bakgrunn i medgått tid, men dat tas også hensyn blant annet til sakens vanskelighetsgrad og oppnådd resultat. Vi presiserer at vi ikke har ansvar for sakens resultat med mindre det uttrykkelig er avtalt at klienten bare skal betale dersom det oppnås et bestemt resultat ("no cure no pay".)

Vi vil fakturere for arbeidet med jevne mellomrom, fortrinnsvis en gang i måneden. Oppdrag av kortere varighet enn en måned faktureres når oppdraget er avsluttet.

Vi vil på forespørsel gi et overslag av hva salæret vil kunne bli. Vi gjør oppmerksom på at overslaget ofte vil være basert på en rekke usikre forutsetninger. I begynnelsen av oppdraget har vi vanligvis ikke tilstrekkelig oversikt over situasjonen til å kunne beregne tidsbruken. Overslaget vil derfor kun være av veiledende karakter. I den grad overslaget skal kunne påberopes av klienten, må det være avgitt skriftlig. Det samme gjelder avtaler om salærets størrelse, maksimumsbeløp e.l.

Det er klienten som er ansvarlig for innbetalingen av salæret, selv om det foreligger rettshjelpsforsikring eller motparten blir pålagt å erstatte klientens saksomkostninger. Vi forbeholder oss retten til å innkreve salær uavkortet selv om forsikringsselskapet bare aksepterer en del av salæret. Det samme gjelder dersom domstolen reduserer salærkravet når den tilkjenner klienten saksomkostninger fra motparten.

9. ANSVAR.

Verken klienten eller vi kan gjøre ansvar gjeldende av noen art eller på noe grunnlag mot den annen part som følge av feil, mangler, skade, uhell, virus eller lignende med elektronisk kommunikasjon.

Verken klienten eller vi kan kreve dekket av den annen part utgifter eller tap som skyldes følgeskader, økte kostnader eller utgifter, tapt inntekt eller annet indirekte tap av enhver art.

Advokatfirma Krabberød har stilt sikkerhet via norsk skadeforsikringsselskap for mulig erstatningsansvar overfor klienter. Advokatfullmektiger er dekket gjennom forsikringen for sin (sine) prinsipal(er).

Krav fra klienten kan kun reises mot Advokatfirma Krabberød og den som i engasjementsbrevet til klienten er angitt som ansvarlig partner for oppdraget og således ikke mot underleverandør eller ansatt.

10. REKLAMASJON.

Reklamasjon må fremsettes uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager etter at klienten ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold som reklamasjonen bygger på.

11. FORCE MAJEURE.

Dersom det inntrer forhold som medfører at en part ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av forhold som parten ikke visste eller burde vite om ved inngåelse av oppdraget, skal forpliktelsen til å yte utsettes inntil de forhold som forhindret ytelsen er endret eller falt bort slik at ytelsen kan presteres, jf. punkt 12 nedenfor.

12. OPPHØR.

Avtalen kan bringes til opphør av en part som ikke selv er i mislighold dersom:

 • en part vesentlig misligholder denne avtalen og ikke retter opp dette innen en uke etter å ha mottatt skriftlig melding fra den annen part om forholdet. Unnlatt betaling skal alltid anses som vesentlig mislighold;
 • det blir ulovlig å utføre eller fullføre oppdraget;
 • den annen part går konkurs, åpner gjeldsforhandling, stanser betalinger, opplyser at vedkommende er insolvent eller tas under administrasjon; og/eller
 • det er på det rene at forhold som omhandlet i punkt 11 ovenfor har hindret eller vil hindre en part fra å oppfylle sine forpliktelser i mer enn tre måneder.

Dersom oppdraget bringes til opphør med grunnlag i dette punkt i avtalen, skal klienten betale for det arbeidet som er utført og vi skal overlevere den del av oppdraget som er utført. Vi plikter ikke å levere fra oss våre ytelser eller mottatt materiale mv før fullt oppgjør finner sted.

13. LOVVALG OG VERNETING.

Disse vilkårene og ethvert forhold knyttet til oppdraget reguleres av norsk rett. Avtalt verneting skal være Kristiansand tingrett.

14. KLAGE.

Dersom klienten mener advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med loven, kan han klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. For nærmere orientering om disiplinærordningen viser vi til Advokatforeningens hjemmeside.