Når bør du kontakte advokat ?

Et vanlig råd er at du bør kontakte en advokat i alle rettslige forhold som betyr mye for din virksomhet eller for deg personlig eller økonomisk.

Typiske tilfeller vil være kontraktsforhandlinger, inngåelse av arbeidsavtaler, oppsigelse eller permittering av ansatte, erstatningskrav, kjøp eller salg av fast eiendom, ved tvister eller i forbindelse med personlige forhold som inngåelse av samboerforhold, ekteskap, arveoppgjør, skattemessige forhold etc.

Mange venter dessverre for lenge før advokat kontaktes. Vårt råd er å ikke vente til konflikten har oppstått før du kontakter oss. Bruk oss som rådgiver, samtalepartner, forhandler og brobygger. Det er viktig å ha frihet til å gjøre valg, og advokaten kan i den forbindelse være både utreder og rådgiver. Ta derfor kontakt før du foretar disposisjoner som f. eks. å signere en avtale, og ikke etter. Det kan være av stor betydning for oss at vi kontaktes straks en situasjon oppstår, og aller helst litt før. Det er gjerne da mulighetene til å påvirke situasjonen er størst. Dette gjelder alt fra forhandlingsrommet i saken til sikring av bevis og klarleggelse av andre forhold av betydning for resultatet av domstolens behandling.

Husk også at frister kan oversittes, og at man også på andre måter kan forspille rettigheter man ellers ville ha hatt. Den vanligste feilen er derfor å kontakte en advokat for sent.

Å velge advokat.
Sjekk referanser på vedkommende du planlegger å benytte som advokat!

Å bruke advokat.
Det er selvsagt en fordel om du har tenkt gjennom hva du ønsker bistand til og hvordan dette skal utføres. Det har imidlertid ikke så stor betydning. Vi rettleder, veileder og skiller ut det som er av betydning for saken og det som ikke er det.

Ved utførelsen av et oppdrag må advokaten ofte innhente opplysninger for å få det beste faktiske grunnlag å arbeide ut fra.

Likeledes vil advokaten måtte klarlegge de juridiske sider av saksforholdet. Under dette arbeidet vil advokaten kunne være i kontakt med mange, også med motpartens advokat om en slik finnes.

Selv om du er overbevist om godheten i din egen sak er det vår plikt å påpeke såvel sterke som svake sider i saksforholdet og videre vurdere om et forlik i saken kan være den beste løsning. Advokatforeningens regler om god advokatskikk sier det slik:

"En advokat skal søke å oppnå minnelige ordninger i den utstrekning klientens interesser tilsier det."